வாழ்க்கைக் கவிதை வாசிப்போம்.. வானமளவு யோசிப்போம்.. முயற்சி என்ற ஒன்றை மட்டும்.. மூச்சுப்போல சுவாசிப்போம்...

Sunday, July 11, 2010

15. பள்ளியில் சமீபத்திய புகைப்படங்கள்
சமீபத்திய CEO (Chief Education Office) & DEO (District Education Officer) ஆய்வுக்கு வந்த பொழுது பள்ளி மாணவி புதிய Audio Visual உபகரணங்களின் உதவியுடன் மனிதனின் இதய இயங்குவதை விளக்குகிறார்.

புகைப்படத்தில் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் திரு கே. இராஜேந்திரன், உதவித் தலைமையாசிரியர் திரு கே. பத்மனாபன் மற்றும் ஆய்வாளர்கள்.

No comments: